Billowing in the palms. . .

Billowing in the palms. . . "Pacific Sunrise" Detail